درس‌های موجود

پــــــــــــروژه

پــــــــــــروژه

مدرسیندکتر زهیر هوشیدکتر یاسر بابازادهدکتر حامد نازیدکتر مهدی ...
ورود به کلاس

مدارهای الکتریکی 2

مدارهای الکتریکی 2

مدرس  امیر اصلان حق ره
ورود به کلاس

الکترومغناطیس

الکترومغناطیس

مدرس  اصلان نوری مقدم
ورود به کلاس

آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

مدرس  مهدی رجبیون
ورود به کلاس

آزمایشگاه مدارهای منطقی

آزمایشگاه مدارهای منطقی

مدرس  مسعود شهناز
ورود به کلاس

آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت

آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت

مدرس  محمدرضا کاظمی
ورود به کلاس